request-free-img

HTX NÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT

Loại hình doanh nghiệp: Hợp Tác Xã

Địa chỉ: Thôn 9, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 0968696068

Email:luunhubinh68@gmail.com

Diện tích canh tác: 10000 ha

Sản lượng dự kiến: 30000 Tấn

Mùa vụ: Tháng 10 -> tháng 2

Phương thức sản xuất: Chuyên canh và xen canh